Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu wita!
Troszczymy się o interesy naszych klientów
Zapewniamy sprawną i fachową obsługę
Dobre usługi w dobrych cenach
Regulaminy

Regulamin porządku domowego

I. PRZEPISY OGÓLNE
 • Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia, utrzymanie bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynku i jego otoczenia oraz zapewnienie godnego współżycia mieszkańców.
 • Przepisy regulaminu określają obowiązki wynajmującego oraz najemcy.
 • Najemca jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie osoby prawa jego reprezentujące (członków rodziny, domowników, gości itp.).
II. PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM BUDYNKÓW, URZĄDZEŃ l INSTALACJI ORAZ MIESZKAŃ.
 • Obowiązki wynajmującego
  • Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących urządzeń technicznych budynku, umożliwiających najemcy korzystanie z tych urządzeń, należących do wyposażenia lokalu lub budynku.
  • Do wynajmującego należy w szczególności:
   • utrzymanie w należytym stanie pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku mieszkańców,
   • dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia szkód powstałych z jego winy,
   • dokonywanie napraw lokali, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego, w zakresie nie obciążającym najemcy.
 • Obowiązki najemcy
  • Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal i pomieszczenia do niego przynależne we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz przestrzegać regulaminu domowego.
  • Najemca jest obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczonych do wspólnego korzystania, pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
  • Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:
   • podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych,
   • okien i drzwi,
   • wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą,
   • trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,
   • osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej,
   • pieców węglowych i akumulacyjnych bądź wymiany zużytych elementów,
   • etażowego centralnego ogrzewania, a w wypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana,
   • przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
   • innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych.
  • Poza naprawami, o których mowa wyżej, najemca jest obowiązany do naprawienia szkód powstałych z jego winy.
  • W razie awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośrednio powstaniu szkody, najemca jest obowiązany do natychmiastowego udostępnienia lokalu w celu jej usunięcia. Jeżeli najemca jest nieobecny albo odmawia udostępnienia lokalu, wynajmujący ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariuszy policji lub straży miejskiej, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej, także przy jej udziale.
  • Najemca powinien udostępnić wynajmującemu lokal w celu dokonania:
   • okresowego i doraźnego przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania.
   • zastępczego wykonania przez wynajmującego prac obciążających najemcę.
III. PRZEPISY W ZAKRESIE HIGIENY l ESTETYKI DOMU. OSIEDLA l OTOCZENIA.
 • Obowiązki wynajmującego.
 • Wynajmujący obowiązany jest dbać o stan sanitarno-porządkowy budynku oraz o jego otoczenie, zapobiegać uszkodzeniom lub zniszczeniu znajdujących się na nieruchomości pomieszczeń oraz instalacji i urządzeń technicznych przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców oraz czuwać nad przestrzeganiem przez mieszkańców regulaminu porządku domowego.
 • Obowiązki najemcy:
  • Najemca obowiązany jest przestrzegać czystości na klatkach schodowych, korytarzach piwnic i strychach, w pralniach oraz na podwórzu poprzez systematyczne sprzątanie klatek schodowych, korytarzy,
  • Zabrania się wrzucać do kanalizacji przedmiotów mogących zatamować przepływ,
  • Śmieci i odpadki należy składać w zbiornikach i śmietnikach ustawionych przy budynkach. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania na klatkach schodowych płynów, użytkownik obowiązany jest uprzątnąć zanieczyszczenia
  • Zabrania się niszczenia drzew, krzewów i trawy na zieleńcach oraz terenach przeznaczonych do wspólnego użytku,
  • Zabrania się trzepania odzieży, pościeli itp. w oknach lub na balkonach oraz klatkach schodowych. Czynności te powinny odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych - na trzepakach.
  • Bez zgody wynajmującego nie wolno najemcy dokonywać zmian w wynajmowanym lokalu.
  • Zabrania się rąbania drzewa, łupania węgla w pomieszczeniach mieszkalnych i klatkach schodowych
  • Skrzynki na kwiaty, doniczki umieszczone na parapetach okien i balkonów powinny być należycie zabezpieczone przed wypadnięciem lub oderwaniem się. Podlewanie kwiatów powinno odbywać się w taki sposób, aby woda nie przeciekała na niższe piętro lub ulicę.
  • Zanieczyszczenia spowodowane przez psy i koty na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach, bramach, zieleńcach itp. powinny być bezzwłocznie usuwane przez właścicieli tych zwierząt.
IV. PRZEPISY W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO.
 • Zabrania się przechowywania materiałów łatwopalnych na strychach, w piwnicach jak również blokowania przejść na klatkach schodowych, przejść na strychach i korytarzach piwnicznych.
 • Zabrania się palenia papierosów i używania otwartego ognia w piwnicach i na klatkach schodowych.
 • Zabrania się napraw we własnym zakresie bezpieczników poza obrębem mieszkania oraz manipulowania przy instalacji elektrycznej.
 • W przypadku uszkodzeń instalacji elektrycznej należy natychmiast zawiadomić administratora budynku - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Terespolu
  (tel. 083 375-20-60)
V. PRZEPISY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW DOMU (OSIEDLA),
 • Dzieci, w miarę możliwości, powinny bawić się w miejscach na ten cel przeznaczonych. Należy przestrzegać, aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na klatkach schodowych lub korytarzach piwnic. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci w obrębie nieruchomości odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
 • W godzinach 22.00 - 6.00 obowiązuje cisza nocna.
 • Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na terenach zieleńców, placach zabaw dla dzieci i klatkach schodowych (art. 14 ust. 6 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - Dz.U. poz. 35 poz. 230 z 1982 r.).
VI. PRZEPISY RÓŻNE.
 • Szyldy i reklamy na budynkach mogą być zainstalowane po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela wzgl. zarządcę tego budynku.
 • Najemca zobowiązany jest udostępnić lokal w celu dokonania odczytu wskazań wodomierza. W razie odmowy rozliczenie nastąpi w taki sposób jakby nie było zamontowanego wodomierza – liczba osób razy ryczałt na jedną osobę.
 • Rażące i uporczywe wykraczanie przeciwko porządkowi domowemu może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy najmu.
Copyrights 2009 by PGKiM Terespol sp.z o.o. All rights reserved.
Made by Knigawka Krzysztof