Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu wita!
Troszczymy się o interesy naszych klientów
Zapewniamy sprawną i fachową obsługę
Dobre usługi w dobrych cenach
Regulaminy

UCHWAŁA NR XXIV/147/12
Rady Miasta Terespol
z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Terespol

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej Rada Miasta uchwala, co następuje::

§1

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Terespol, stanowiący załącznik do uchwały.

§2

Traci moc uchwała Nr XXXIII/141/06 Rady Miasta Terespol z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Terespol.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Terespol.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Terespol

Pobierz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Terespol
Copyrights 2009 by PGKiM Terespol sp.z o.o. All rights reserved.
Made by Knigawka Krzysztof