Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu wita!
Troszczymy się o interesy naszych klientów
Zapewniamy sprawną i fachową obsługę
Dobre usługi w dobrych cenach
Oferta - Zakład wod-kan
Zakład wodociągów i kanalizacji świadczy usługi w zakresie:
  • poboru i rozprowadzania wody,
  • odprowadzania i oczyszczania ścieków.
  • budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
  • usuwania awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • montażu urządzeń pomiarowych,
  • udrażniania kanalizacji
Zakład Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się na terenie miasta Terespol eksploatacją urządzeń do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nr GK.703/III/01/03 z dn. 2003-01-01 wydanego przez Burmistrza Miasta Terespol.
Ujęcie wody w Terespolu
Spółka eksploatuje Stację Uzdatniania Wody „Kodeńska”, Miejską Oczyszczalnię Ścieków „Wschód”, 26 km sieci wodociągowych, 8,8 km sieci kanalizacyjnych, 7 sieciowych przepompowni ścieków.

Ujęcie wody

Woda dla miasta Terespol pochodzi z dwóch studni wierconych o głębokości 310-320 m, które ujmują wodę z jurajskiego piętra wodnego. Jakość wody surowej przed dostarczeniem jej odbiorcom wymaga uzdatniania z uwagi na zbyt dużą zawartość żelaza. Ujęcie wody w TerespoluRedukcja żelaza odbywa się na filtrach pospiesznych zamkniętych. Stacja posiada dwustopniowy układ pompowania. Po procesie uzdatniania woda pompowana jest do dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 300 m3 a następnie do sieci miejskiej. Maksymalna wydajność ujęcia wynosi 150 m3/h.

Miejska Oczyszczalnia Ścieków „Wschód”

Ścieki z terenu miasta oczyszczane są na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności 600 m3/dobę. Ścieki do oczyszczalni dostarczane są kolektorami ciśnieniowymi oraz dowożone pojazdami asenizacyjnymi. Po oczyszczeniu ścieki odprowadzane są poprzez kanał melioracyjny do rzeki Bug. Osady Ujęcie wody w Terespolu powstające w wyniku procesu oczyszczania ścieków są stabilizowane w procesie fermentacji, a następnie odwadniane w prasie komorowej, higienizowane i przeznaczane do wykorzystania przyrodniczego.

Copyrights 2009 by PGKiM Terespol sp.z o.o. All rights reserved.
Made by Knigawka Krzysztof