Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu wita!
Troszczymy się o interesy naszych klientów
Zapewniamy sprawną i fachową obsługę
Dobre usługi w dobrych cenach
Informator
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.w Terespolu zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Terespolu”
ZAPYTANIE OFERTOWE (.pdf) Pobierz
dodano: 16 lutego 2018r.
Informacja dotycząca jakości wody
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.w Terespolu przedstawia roczną ocenę jakościową wody przeznaczonej do spżycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Terespolu.
ROCZNA OCENA JAKOŚCIOWA WODY (.pdf) Pobierz
dodano: 15 stycznia 2018r.
SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE TERESPOL w roku 2018
Od 1 stycznia 2018r zmieniają się w naszym mieście zasady segregacji odpadów. Rada Miasta dokonała zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Terespol uchwałą nr….. z dnia 16 listopada 2017r dostosowując nasz systemu do zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19). Głównym celem wprowadzanych zmian jest ujednolicenie i upowszechnienie segregacji odpadów przez mieszkańców oraz zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez m.in. odzysk i ponowne wykorzystanie. Polska jest zobowiązana do osiągnięcia odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania (do 16 lipca 2020r – do nie więcej niż 35%), a także do uzyskania do 31 grudnia 2020r wskaźnika 50% recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła. W roku 2016 w Terespolu osiągnięty został wskaźnik recyklingu w wysokości 35% i w roku 2017 nie ulegnie on znaczącej zmianie. Nie osiągnięcie odpowiedniego poziom recyklingu przez miasto Terespol skutkowało będzie nałożeniem kar.
Zagospodarowanie odpadów zmieszanych pociąga za sobą znacznie wyższe koszt. Za 1 tonę odpadów zmieszanych od stycznia 2018r zapłacimy w zakładzie zagospodarowania odpadów 367,88 zł. Dla przykładu za odpady zielone zapłacimy 162zł/tonę, za tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metalowe 205,20 zł/tonę). Dlatego bardzo ważne jest aby wszyscy mieszkańcy naszego miasta aktywnie włączyli się w proces segregacji odpadów

Najważniejszą zmianą wprowadzaną od 1 styczna jest podział „Fakcji Suchej” na:
-„Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metalowe”
-„Papier i tekturę”.
Nazwa dotychczasowej „Frakcji mokrej” zmieni się na „Odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych”.

Z gospodarstw domowych deklarujących segregację odpadów odbierane będą wyłącznie strumienie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny gromadzone w odpowiednich pojemnikach lub workach:
1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych - brązowy pojemnik lub worek z napisem „BIO”;
2) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z pielęgnacji terenów zielonych;
3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metalowe - żółty pojemnik lub worek z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
4) papier i tektura - niebieski pojemnik lub worek z napisem „Papier”;
5) szkło opakowaniowe - zielony pojemnik lub worek z napisem „Szkło”;
6) popiół - pojemnik metalowy lub plastikowy z napisem „Popiół”.

Nieselektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmuje gromadzone we wspólnym pojemniku odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metalowe oraz papier i tekturę, niezawierające popiołu, szkła i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z pielęgnacji terenów zielonych.

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2018 Pobierz
Zasady segregacji odpadów (.pdf) Pobierz
dodano: 29 grudnia 2017r.
Informacja dotycząca jakości wody
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.w Terespolu przedstawia wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 24 października 2017r z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w Terespolu.
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY (.pdf) Pobierz
dodano: 29 listopada 2017r.
Przetarg na "budowę budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Terespolu"
Pobierz ogłoszenie
Pobierz SIWZ (.pdf)
Pobierz Załącznik nr 8a Dokumentacja budowlana (.pdf)
Pobierz Załącznik 8b Przedmiary robót (.pdf)
Pobierz Załącznik 8c Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (.pdf)
Pobierz Wyjaśnienie do SIWZ
Pobierz Informacja z sesji otwarcia ofert
Pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert
dodano: 10 sierpnia 2017r.
zmieniono 1 września 2017r
Informacja dotycząca jakości wody
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.w Terespolu przedstawia wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 26 czerwca 2017r z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w Terespolu.
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY (.pdf) Pobierz
dodano: 19 lipca 2017r.
Informacja dotycząca jakości wody
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.w Terespolu przedstawia wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 25 października 2016r z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w Terespolu.
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY (.pdf) Pobierz
dodano: 20 marca 2017r.
Informacja dotycząca jakości wody
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.w Terespolu przedstawia wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 27 czerwca 2016r z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w Terespolu.
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY (.pdf) Pobierz
dodano: 2 września 2016r.
Przetarg na "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TERESPOLU"
Pobierz ogłoszenie
Pobierz SIWZ (.pdf)
Pobierz SIWZ (.doc)
Pobierz Odpowiedzi na pytania (.pdf)
Pobierz Odpowiedzi na pytania (.pdf)
Pobierz Odpowiedzi na pytania (.pdf)
Pobierz Zmiana treści SIWZ (.pdf)
Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert (.pdf)
dodano: 23 lutego 2016r.
Zmieniono 1 marca 2016r.
Przetarg na "Dzierżawa Stacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych z opcją wykupu"
Pobierz ogłoszenie
Pobierz SIWZ (.pdf)
Pobierz Załączniki nr1-7 do SIWZ (.pdf)
Pobierz Załączniki nr 1-7 do SIWZ (.doc)
Pobierz Informacja z sesji otwarcia ofert (.pdf)
Pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert (.pdf)
dodano: 29 października 2014r.
zmieniono: 12 listopada 2014r.