Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terepolu wita!
Troszczymy się o interesy naszych klientów
Zapewniamy sprawną i fachową obsługę
Dobre usługi w dobrych cenach
Cenniki - czynsze mieszkaniowe

ZARZĄDZENIE Nr 79/2013
BURMISTRZA MIASTA TERESPOL
z dnia 5 listopada 2013 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkaniowego zasobu miasta Terespol.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz U. Nr 71, poz. 733 ze zm.) oraz uchwały Nr XIX/111/12 Rady Miasta Terespol z dn. 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Terespol na lata 2012 – 2016, zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się następujące stawki czynszu regulowanego za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w standardzie:

1) lokale z instalacją wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania
- 4,40 zł
2) lokale z instalacją wodno-kanalizacyjną
- 3,90 zł
3) lokale z instalacją wodną lub centralnego ogrzewania
- 2,50 zł
4) lokale bez instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody
- 1,70 zł
2. Stawki czynszu określone w ust.1 pkt. 4 stosuje się również do lokali mieszkalnych wyposażonych w instalację wodno-kanalizacyjną założoną tylko na własny koszt przez użytkownika tych lokali, za zgodą Zarządcy budynku.

§2

W budynkach posiadających więcej niż dwie kondygnacje, wyposażonych w urządzenia wymienione w § 1 ust1, pkt. 1, stawki czynszu regulowanego za 1m² powierzchni użytkowej ustala się następująco:
  • w lokalach położonych na parterze i czwartym piętrze oraz wyżej, czynsz zmniejsza się o 5%,
  • w lokalach położonych na pierwszym i drugim piętrze czynsz zwiększa się o 5% stawek określonych w § 1 ust1, pkt. 1,

§3

  • Ustala się stawkę czynszu dla lokali socjalnych w wysokości 0,85 zł za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.
  • Ustala się stawkę czynszu za pomieszczenia gospodarcze i piwnice przynależne do lokali mieszkalnych w wysokości 1,15 zł netto za 1 m².

§4

Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego w rozumieniu uchwały uważa się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w tym lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, tj. pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, hallów, korytarzy, łazienek, oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy. Nie uważa się za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, loggi, antresol, pralni, suszarni, strychów, piwnic i komórek gospodarczych.

§5

Zarządcy lokali mieszkalnych są obowiązani wypowiedzieć dotychczasową wysokość czynszów najpóźniej na 3 miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

§6

Traci moc Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkaniowego zasobu miasta Terespol.

§7

Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Terespolu.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta.
Copyrights 2009 by PGKiM Terespol sp.z o.o. All rights reserved.
Made by Knigawka Krzysztof